ປະເທດລາວ

ລາວ ອາດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາກ່ອນກຳນົດ

ປີ 2011 ນີ້  ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ທຸກຈົນຢູ່ລາວຍັງເຫຼືອພຽງ 18.8%. ໃນປີສົກງົບປະມານ 2002-2003 ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຈົນມີ 27.7%. ມາຮອດສົກງົບປະມານ 2009-2010 ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຈົນຍັງເຫຼືອ 20.4%.

ສະເລ່ຍແລ້ວ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຈົນຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປະຊາຊົນນັ້ນ ມີອັດຕາສ່ວນລົບລ້າງໄດ້ປີລະ 1.2% ແລະ ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້ຕໍ່ໄປ ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະສະວັດດ້ານພັດທະນານີ້  ຈະບັນລຸຜົນພາຍໃນ ປີ 2015 ເຊິ່ງຈະໄວກ່ອນທີ່  ລັດຖະບານຕັ້ງເປົ້າໄວ້ເຖິງ 5 ປີ ( ກ່ອນ 2020 ). ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນິ້ໄດ້ມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າ  ໃນໝູ່ປະຊາຊົນເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນ  ພ້ອມທັງເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s